داوران(بخش فناوری های پیشرفته در مهندسی) - مدرسه پاييزي كسب و كار