داوران جشنواره شتاب - مدرسه پاييزي كسب و كار

  • داوران جشنواره شتاب

    اساتید دانشگاه های تبریز، علوم پزشکی تبریز، صنعتی سهند تبریز،

    شهید مدنی آذربایجان، هنراسلامی تبریز و مدیران مراکز رشد

    تاریخ ارسال : ۱۳ دی ۱۳۹۴