داوران رویداد هم نت - مدرسه پاييزي كسب و كار

  • داوران رویداد هم نت

    اساتید دانشگاه های تبریز، علوم پزشکی تبریز، صنعتی سهند تبریز،

    شهید مدنی آذربایجان، هنراسلامی تبریز و مدیران مراکز رشد

    تاریخ ارسال : ۲ آذر ۱۳۹۵