ثبت نام بخش فناوری های پیشرفته در مهندسی - مدرسه پاييزي كسب و كار